Inauguration du terrain de sport
de Bezingahory.

Coupure du ruban, match de foot, ... .
(video Babakoto)